Subscribe to Dacapo's newsletter

Musik i Danmark – Den korte historie

Jens Hesselager

Musik i Danmark – Den korte historie

Historien om musik i Danmark – hvad vil det sige? Hvad har en stat eller en nation som Danmark med musikhistorien at gøre? Og hvad har historien om musik i Danmark med nutidige virkeligheder at gøre? Denne bogs svar på begge spørgsmål er, i korteste form: en hel del, men aldrig alt.

Musik og musikliv i Danmark har i perioder været påvirket af enevældige kongers temperamenter, af nationale institutioner, koloniale politikker, ideer om nord og syd, om dansk og udansk. Men musik er også en meget mobil kunstart uden den store respekt for landegrænser og aldrig kun en national størrelse.

Historien manifesterer sig i eftertid og nutid i form af både fysiske og mentale erindringssteder: af lurblæsere, Carl Nielsen og højskolesangbøger. Men der kommer også hele tiden nyt, andet og fremmed til. Og hvis historien former os, sker det omvendte også: Vi spiller gerne på historien som på et instrument, men melodien forandrer sig hele tiden.
 

Buy album

Book

CategoryID: 
Bog

Uddrag fra indledning

Denne bog er en historie om musik i Danmark, en dansk musikhistorie. Men hvad skal det egentlig betyde? Hvilke forbindelser er der mellem musik på den ene side og et land som Danmark på den anden? Musik og musikere kan jo bevæge sig på tværs af landegrænser, agere og interagere i en kosmopolitisk og international virkelighed. Tyske, engelske, norske, schweiziske, italienske og amerikanske musikere, sangere, komponister og kapelmestre kan slå sig ned i København, danske musikere kan være aktive i Berlin, Wien, New York eller andre steder.

Forskellige lande kan være vævet ind i hinandens historier på måder, der skifter igennem tiden. Det giver anledning til en række spørgsmål. Bør grønlandske og færøske musikere og musik i Grønland og på Færøerne for eksempel forstås som en del af historien om musik i Danmark, eller netop ikke? Hvad med musikken i, eller musikere fra, Slesvig og Holsten i forskellige perioder af historien?

Og hvis det handler om musik i Danmark, hvor langt et historisk perspektiv bør man så operere med – starter historien først i det øjeblik, der eksisterer en eller anden form for statsdannelse kaldet Danmark, eller hører forhistorien også med?

Som disse besværlige spørgsmål i sig selv viser, er der på den ene side forskel på Danmark og ikke-Danmark, både geografisk, historisk, politisk og kulturelt. Men på den anden side er der også hele tiden masser af gråzoner og trafik mellem de to, ligesom der også er områder, der kan beskrives som både-Danmark-og-ikke-Danmark. Eller måske hverken-Danmark-eller-ikke-Danmark. Færøerne for eksempel. Eller Holsten i perioder af historien. Det samme gælder indadtil. For musikalske aktiviteter og traditioner kan også være regionale eller lokale snarere end nationale – altså ganske vist udfolde sig inden for et lands geografiske grænser, men uden at staten eller nationen af den grund har nogen afgørende betydning for fænomenet.

En af dansk litteraturs første store moderne forfattere, Johannes V. Jensen, tematiserede ofte relationen mellem det lokale og det fjerne og parallelt hermed mellem det gamle og det nye, traditionerne og det moderne liv. I novellen Jørgine (1926) indleder han med en historisk beskrivelse af musikken ved et bondebryllup i Himmerland i Jylland engang i sidste halvdel af 1800-tallet – en historie, hvori både det lokale og det fremmede spiller en rolle, men ikke umiddelbart det nationale. Himmerland, som Jensen selv kom fra, var på denne tid ikke forvænt med musik overhovedet, skriver han – især ikke om vinteren:

Om Foraaret derfor, naar Vejene blev farbare og vandrende Musikanter begyndte at indfinde sig, sjældne som Stjerneskud, en eller anden Taterfamilje med Violin, Guitar og Triangel, saa var det noget vidunderligt, et Mirakel man inddrak med alle Porer. Musikanterne selv, ’Skærsliberne’, som man kort og godt kaldte alle slige Omløbere, mødte man med den største Mistænksomhed, okseagtigt tilbageholdent, ja der blev end ikke vekslet et eneste Ord med dem. Men Tonerne i Friluft uden for Døren, Ingen kunde staa for dem.

Ud over disse omrejsende musikanters musik, der var karakteriseret ved ”Strengeleg og et sydlandsk Væsen”, var der også en lokal musik:

Klarinetmanden derimod var vor egen, med en Haand præget af Spaden, Bonde imellem at han spillede til Gilder, med ham var man fortrolig. Og han lod sig ogsaa høre sammen med Foraaret.

Skærslibernes musik repræsenterede altså en udefrakommende impuls, den lokale spillemand noget fortroligt, lokalt. Den ene er mobil, omrejsende, nomadisk og sikrer udvekslinger og møder med det fremmede, den anden er fastboende. Men begge slags musik og begge perspektiver – det mobile eller nomadiske og det fastboende – hører med til historien, inklusive de tavsheder, udvekslinger, møder og konflikter, der opstår imellem dem. Danmarks musikhistorie skal derfor ikke bare forstås som historien om ’dansk’ musik, eller ’musik skabt af danskere’ – den kan ikke kun være de fastboendes musikhistorie, men mere bredt, historien om musik i Danmark.

Release date: 
August 2022
Cat. No.: 
JH.MUSIK_I_DANMARK
FormatID: 
Book
Barcode: 
9788779173729
Track count: 
0

Credits

Musik i Danmark
Af Jens Hesselager
© Forlaget Multivers ApS, 2022
1. udgave, 1. oplag

Sat hos Demuth Grafisk
Omslagsillustration: Plakat for udstillingen La Musique au Danemark med illustration af Henry Heerup. © Henry Heerup / VISDA.
Tryk: Totem
Printed in Poland 2022
ISBN: 978-87-7917-372-9
www.multivers.dk

Forlaget har indhentet tilladelse fra rettighedshaverne til gengivelse af illustrationer i
denne udgivelse. Skulle enkelte rettighedshavere mod forventning være forbigået, bedes
de kontakte forlaget med henblik på afregning.

Denne bog er beskyttet i medfør af gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering
må kun ske i overensstemmelse med loven. Det betyder f.eks., at kopiering til
undervisningsbrug kun må ske efter aftale med Copydan Tekst og Node.

Udgivelsen er støttet af:

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse
Hoffmann og Husmanns Fond
Landsdommer v. Gieses Legat
Sonning-fonden
Weyse Fonden
Statens Kunstfond

randomness