Subscribe to Dacapo's newsletter

Songs

Carl Nielsen

Songs

Inger Dam-Jensen, Morten Ernst Lassen, Ulrich Stærk
The treasury of Danish song is closely associated with the name of the composer Carl Nielsen. His folk-like melodies are brilliantly simple and danced their way into a popular tradition which at the time was being stifled by romantic Lieder no one could sing along with. This tradition of the songs called ‘romances' in Denmark was in fact Carl Nielsen's starting point when he wrote his first songs; but he made it highly personal, and he soon delved to its roots with his love of simplicity. These two parallel strands – the catchy popular song and the experimental art song – remained a unique feature throughout his songwriting career.
Buy album

CD

 • CD
  Digipack
  79,5031,80 kr.
  €4.27 / $4.64 / £3.64
  Add to cart
Download
 • mp3 (320kbps)
  69,0027,60 kr.
  mp3
  €3.7 / $4.03 / £3.16
  Add to cart
 • FLAC 16bit 44.1kHz
  79,0031,60 kr.
  CD Quality
  €4.24 / $4.61 / £3.61
  Add to cart
Total runtime: 
57 min.

Carl Nielsen

Carl (August) Nielsen blev født den 9. juni 1865 i Sortelung ved Nørre Lyndelse på Fyn. Hans fader, der var maler, virkede tillige som landsbymu¬si¬kant og allerede som dreng spillede han med i faderens danseorkester. På samme tid medvirkede han i det lokale amatørorkester Braga, hvis repertoire ud over underholdnings- og dansemusik også omfattede wienerklassiske symfonier. Kun 14 år gammel fik han ansættelse som basunist ved regi¬ments¬orkestret i Odense. Ved siden af sit arbejde som militærmusiker spillede han strygekvartetter med sine venner og studerede på egen hånd Das wohltemperierte Klavier. Fra disse år stammer hans første egentlige kompositionsforsøg - hovedsagelig kam¬mer¬musikværker i klassisk stil.
Takket være velyndere i Odense fik Carl Nielsen mulighed for at rejse til København hvor han i 1884-86 studerede ved konservatoriet, med violin som hovedfag, idet han fik Joachim-eleven Valdemar Tofte som lærer. Endvidere modtog han undervisning i teori (J.P.E. Hartmann og Orla Rosenhoff), klaver (Gottfred Matthison-Hansen) og musikhistorie (Niels W. Gade). Efter konservatorietiden fortsatte han sine teoristudier hos Rosenhoff og i 1888 følte han sig moden nok til at offentliggøre sit op. 1, Suite for strygere. Året efter blev han ansat som andenviolinist i Det Kongelige Kapel, en stilling han beholdt lige til 1905. Som anerkendelse for sit talent modtog han i 1890 Det An¬cker'ske legat, der muliggjorde en studierejse til Europa. Under denne rejse giftede han sig i 1891 med billed¬huggerinden Anne Marie Brodersen, som forblev hans hustru resten af livet, omend ægteskabet i flere perioder gennemgik alvorlige kriser.
I løbet af 1890'erne befæstede Carl Nielsen sin position som en af landets lovende unge kom¬ponister med værker som den 1. symfoni op. 7 (1890-92), J.P. Jacobsen sangene op. 4 og 6 (1891), violinsonaten op. 9 (1895) og korværket Hymnus amoris (1896-97). Årene omkring århundredeskiftet bragte yderligere de to operaer Saul og David (1898-1901) og Maskarade (1904-06), af hvilke den sidste hurtigt opnåede status af dansk nationalopera. Fra 1901 kom han på finansloven, hvilket betød, at han ikke længere var tvunget til at tage privatelever for at opretholde familiens økonomi. Et par år derefter op¬nåede han endvidere ge¬ne¬ral¬kontrakt med forlaget Wilhelm Hansen, der udgav så at sige alle hans værker frem til 1924.
Ved siden af sin komponistkarriere kom Carl Nielsen til at beklæde flere centrale stillinger i det danske musikliv: I perioden 1908-14 var han kapelmester ved Det Kongelige Teater, hvorefter han fra 1915 til 1927 dirigerede Musikfor¬eningens koncerter. I 1915 blev han valgt ind i bestyrelsen for Konservatoriet, hvor han tillige underviste i teori og komposition fra 1915 til 1919. Endelig var han bestyrelsesmedlem i såvel Dansk Kom¬po¬nist¬forening som i Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik.
Lige fra de tidligste værker var Carl Nielsens kompositioner gennemsyret af en klassicistisk æs¬tetik, som bevidst undgik ethvert præg af sen¬romantik. Men i løbet af 1910'erne og 20'erne orienterede han sig i stigende grad mod de nye strømninger i den europæiske musik. Lidt efter lidt indarbejdede han nu flere modernistiske ele¬menter i sin musik, uden at han dog på noget tids¬punkt opgav sin meget karakteristiske per¬sonalstil. Denne udvikling træder klart frem i de tre sidste symfonier, nr. 4 (1914-16), nr. 5 (1920-22) og nr. 6 (1924-25). Sideløbende med de stadig mere modernistiske instrumentalværker arbejdede Nielsen, bl.a. sammen med sin ven Thomas Laub, på at reformere den folkelige danske sangtradition. Dette resulterede i en række samlinger af enkle strofiske sange.
Carl Nielsen havde et udpræget litterært talent, der udmøntede sig i barndomserin¬drin¬ger¬ne Min fynske Barndom, som er forbløffende nøg¬terne og u¬sen¬ti¬men¬tale samt i essaysamlingen Levende Musik, hvor hans antiromantiske æstetik klart kommer til udtryk.
I de senere år led Nielsen af et svagt hjerte, og han døde den 3. oktober 1931 efter et hjertetilfælde, 66 år gammel.

Sangene

Carl Nielsens sange - tankerne ledes uvilkårligt
mod de mange enkle strofiske sange, som har udøde¬lig¬gjort hans navn inden for den folkelige danske sangtradition og gennem generationer er blevet sunget efter Højskolesangbogen. Sange som ‘Jeg bærer med Smil min Byrde', ‘Underlige Aftenlufte', ‘Jeg ved en Lærkerede' og ‘Som en Rejselysten Flåde' er for længst blevet folkeeje. Men skønt den enkle folkelige sang så at sige blev sangkomponisten Carl Nielsens varemærke, havde han flere facetter på sangens område. Denne cd bringer et bredt udsnit af Carl Nielsens sangpro¬duk¬tion, der spænder over det meste af hans kom¬po¬nistkarriere.
I løbet af studietiden i København var Carl Nielsen blevet fortrolig med den hjemlige romance-tradition, repræsenteret ved navne som C.E.F. Weyse, J.P.E. Hart¬mann, Niels W. Gade, Peter Heise og P.E. Lange-Müller. Han havde tillige siden slutningen af 1880erne beskæftiget sig intensivt med den tyske Lied - ikke mindst havde han studeret Brahms' Lieder, som optog ham meget. Carl Nielsen var således godt rustet, da han omkring 1891 for alvor gav sig i kast med at komponere sange. Teksterne fandt han hos J.P. Jacob¬sen, en af hans litterære helte, hvis Digte og Udkast var udkommet i 1886, året efter digterens død. At Carl Nielsen valgte danske tekster til sine første sange skulle i øvrigt blive karakteristisk for ham. Med enkelte undtagelser er alle Carl Nielsens sange skrevet til danske tekster - et træk hvori han adskiller sig fra mange af sine danske forgængere. Dette forhindrede ham dog ikke i at lade sine sange udgive i tyske oversættelser, i håbet om en udbredelse uden for landets grænser.
J.P. Jacobsen-sangene, som for en stor dels vedkommende blev komponeret under bryllupsrejsen til Italien i 1891, udkom i to samlinger, nemlig Musik til fem Digte af J.P. Jacobsen, op. 4 og Viser og Vers af J.P. Jacobsen, op. 6. Blot titlen på det første opus siger alt. Her taler en komponist, der eksplicit signalerer sit budskab, før musikken overhovedet har nået lytterens øre: Musikken og teksten er ligeværdige partnere. Taget i betragtning at der er tale om en ung komponists første større forsøg på kunstsangens område, er disse sange ganske frapperende originale. Nok kan man hist og her spore påvirkninger fra andre komponister - der kan næppe være tvivl om, at Brahms har stået fadder til den kraftigt udbyggede klaversats - men samtidig ses allerede her en række træk af den egenartede Carl Nielsen'ske personalstil: Hurtige skift mellem dur og mol, hornkvinter, en forkærlighed for det lave syvende trin i skalaen, vidtrækkende harmonik, men helt uden brug af de karakteristiske senromantiske virkemidler som formindskede og forstørrede akkorder. J.P. Jacobsens frie arabeskagtige digte har inspireret Carl Nielsen til en gennemkomponeret form, hvor den avancerede harmonik til tider fører sangstemmen på udflugt i usædvanlige intervaller. En interessant undtagelse udgør dog sangen Irmelin Rose, h

Release date: 
March 2003
Cat. No.: 
8.224218
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Digipack
Barcode: 
730099991827
Track count: 
23

Credits

Recorded at The Black Diamond, The Royal Library, on February 4-6 2002
Recording producer: Henrik Sleiborg
Sound engineer: Peter Bo Nielsen
Editing engineers: Peter Bo Nielsen and Henrik Sleiborg

Cover picture: Peter Hansen: “Pløjemanden vender” (1900-1902)

Dacapo Records acknowledge with gratitude the financial support of
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat

This CD has been recorded in cooperation with
the Danish Broadcasting Corporation and The Royal Library
randomness