Strygekvartetter Vol. 4

CD (free shipping)

  • CD
    Jewel Case
    63,60 kr.

Køb af download på vej

Strygekvartetter Vol. 4

Folklore spiller en vigtig rolle i Vagn Holmboes musik. Det samme var tilfældet med Béla Bartók og folkloristiske studier bidrog hos begge til den kompositoriske proces. Holmboe er den mest indflydelsesrige danske komponist i generationen efter Carl Nielsen og hans store produktion indeholder bl.a. 12 symfonier, kammerkoncerter og en lang serie af meget fine strygekvartetter.

Vagn Holmboe (1909-96) er blevet kaldt fyrtårnet i nutidig dansk musik. Og ikke kun på grund af det kompositoriske format, der kom til at omfatte 13 symfonier og 20 strygekvartetter og har placeret ham som en hovedskikkelse i det 20. århundredes musik. Nok så meget fordi denne ener i sin tid kaster lys til mange sider, og selv oplyser de mest forskellige områder.


Holmboe har fået status af noget nær indbegrebet af en særlig nordisk, eller i hvert fald nordeuropæisk musikalsk tone - tonalt forankret, diaton og/eller modal snarere end kroma-tisk, organisk i sin udvikling snarere end konfliktsøgende. Et musikalsk ståsted, som tillige har vundet betydelig genklang i den angelsaksiske verden.


Men med tiden, og efterhånden som et tonalt og ikke-modernistisk udgangspunkt for en komponist bliver mindre og mindre kontroversielt, kommer Holmboes tonesprog i virkeligheden til at fremstå mindre og mindre traditionelt. Ikke mindst set igennem det lys, det kaster både fremad og bagud i dansk musik.


Den unge Holmboes intense beskæftigelse med østeuropæisk folkemusik - han stude-rede i Rumænien 1933-34 - og dens udmønten i hans egen musikalske praksis kan således ses, og ikke mindst høres, som et afgørende nybrud i dansk musikalsk tradition. En slags tredie standpunkt i forhold til på den ene side de nationalistiske overleveringer fra 1800-tallet, på den anden side de centraleuropæiske symfoniske hovedstrømninger.


Med Holmboes og blandt andet hans jævnaldrende Herman D. Koppels inddragen andre kulturers musik i den danske, blev der åbnet for at en lokal tradition kunne eks- og importeres kreativt til andre lokale miljøer. Ligesom Holmboes arbejde med organisk musikalsk udvikling via hans særlige metamorfoseteknik, i sporene fra navnlig Jean Sibelius i Finland, har været med til at etablere en symfonisk stil, der afviger afgørende fra den centraleuropæi-ske traditions konfliktorientering.


Netop ved at lade sig inspirere fra så forskellige kilder - der igennem årene også kom til at inkludere Japan, Grønland, fuglesang samt den særlige jyske karskhed, han selv satte så højt - udviklede Holmboe et i sandhed enestående tonesprog, i betydningen suverænt uafhængigt af sine kilder. Og ved at åbne dansk - og nordisk - musik for også meget forskel-lige internationale inspirationer, kom han til at bidrage afgørende til at gøre sin region musikalsk selvstændig.


Vagn Holmboes 20 strygekvartetter er hans største indsats indenfor nogen genre, og ét af de både kvalitativt og kvantitativt største bidrag til genren hos nogen komponist i moderne tid. De spænder over så godt som hele hans karriere, fra kvartet nr. 1, op. 46 fra 1948-49 til kvartet nr. 20, op. 160 fra 1985, men i virkeligheden var hans beskæftigelse med genren endnu mere omfattende: helt frem til sin død i 1996 arbejdede han på flere kvartetværker - hans sidste værk overhovedet blev en koncert for strygekvartet og strygeorkester, og Paul Rapoports fortegnelse over Holmboes værker opfører ikke mindre end ti mere eller mindre ufuldendte kvartetter fra tiden før op. 46.


Som for så mange andre komponister gælder for Holmboe, at hvor orkestermusikken - 13 nummerede symfonier, 13 kammerkoncerter, 4 Symfoniske metamorfoser\ samt en lang række andre værker - viser hans tonesprog udfolde sig i stor skala og på bredt lærred, så er det i kvartetværkerne, at den store fordybelse i små ting sker, at hans kunst viser sig fra sin mest raffinerede side. Modsat det 20. århundredes andre store kvartetkomponister finder man i Holmboes kvartetter imidlertid hverken de radikale eksperimenter som hos Bartók eller de dybt personlige bekendelser som hos Sjostakovitj, endsige en grænseover-skridende nytænkning af kvartetmediet som hos Holmboes kendteste elev Per Nørgård. Men derimod en skarpt formuleret elegance, en økonomisk konversationskunst, en diskret humor og et afbalanceret raffinement i behandlingen af kvartetmediet, der mest af alt leder tanken hen på ét af Holmboes egne, ældre forbilleder, Haydn.

Værkerne

Kvartetterne på denne cd er alle komponeret i årene omkring 1970. På denne tid er det kompositionsmønster begyndt at udkrystallisere sig, som i store træk præger Holmboes produktion i de sidste 30 år af hans karriere. Det vil sige en kombination af dels en koncentreret beskæftigelse i korte perioder med enkelte formater - for årene omkring 1970 navnlig sige verdslig vokalmusik, både solistisk og for kor, dels lejlighedsvise solokoncerter, fra denne tid cello- og blokfløjtekoncerterne, og undervejs enkelte store orkesterværker som opsummerer hver deres tid, i dette tilfælde den 10. symfoni og den 4. af de symfoniske metamorfoser.


Samt endelig, som den fortløbende understrøm igennem hele Holmboes modne produk-tion, strygekvartetterne, hvoraf så mange som seks, nummer 10-15, er fra perioden 1968-1978. Holmboe har nu definitivt udviklet sit eget tonesprog indenfor den mest traditionsrige af alle kammermusik-genrer, hvor hovedinspirationerne er smeltet sammen til et samlet udtryk, hans eget. Den Haydn'ske koncentration af det musikalske materiale med lige dele ironi og økonomi, såvel som energien, inderligheden og de skarpe, folkemusikalske kanter, fra Bartók og fra Holmboes egne møder med østeuropæisk musik.


Og med udviklingen af et eget tonesprog er så også fulgt friheden til at kunne formulere sig på nye måder. Disse kvartetter er umiskendeligt Holmboe, helt ned i at mange detaljer, ikke mindst repertoiret af rytmiske figurer og dramatiske effekter, går igen fra kvartet til kvartet. Men samtidig vendes og drejes, skilles og samles kvartetmediet, også hvad de store former angår, så tingene igen og igen synes at få deres egen betydning.

Det gælder i høj grad den tosatsede Strygekvartet nr. 10, opus 102 (1969), der med sine 26 minutters varighed er én af Holmboes længste. Man kan i den ane en slags skelet af den femdelte kvartetform, som Holmboe ofte benyttede sig af, også flere gange i de efterføl-gende kvartetter. Det vil sige en relativt massiv, udspunden første del (Tempo giusto, dvs. roligt), en roligt skridende anden del (Andante), og en hvirvlende hurtig midterdel (Allegro vivace) - i anden sats her efterfulgt af en intens, deklamerende langsom del (Adagio) og en brillant finale.


Men selv om disse elementer fornemmes klart, så opleves kvartettens grundform tillige som de kun to overordnede, organiske forløb, satserne afgrænser. I begge tilfælde i skik-kelse af en gradvis opbygning af energiniveauet fra en - også i dynamisk henseende - tilbageholdt, dæmpet og gennemsigtig begyndelse, frem mod en stadig tættere og hurtige-re, samlet bevægelse. Der endda i hele kvartettens forløb kommer til at fremstå som én stor bue, hvor musikken synes både at udvikle sig ud fra og hen imod én eneste tone, det gentagne cis der både begynder og afslutter kvartetten.


Samtidig synes Holmboe også at spille bevidst imod lytterens forventninger: de svageste styrkegrader optræder ofte, når musikken bevæger si"\

Release date: 
oktober 1998
code: 
8.224101
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
730099980128

Credits

Optaget i Danmarks Radio, Studie 2, 16.-18. december 1997, og 16.-17. juni 1998

Producer: Henrik Sleiborg
Teknik: Peter Bo Nielsen
Udgiver: Edition Wilhelm Hansen A/S

Coverbillede: Richard Mortensen: "Komposition" (1941)

Denne CD er optaget i samarbejde med Danmarks Radio