Music for Wind Quintet

CD (free shipping)

 • CD
  Jewel Case
  63,60 kr.

Download

 • mp3
  mp3 (320kbps)
  55,20 kr.
 • CD Quality
  FLAC 16bit 44.1kHz
  63,20 kr.
Carl Nielsen
Otto Mortensen
Jørgen Jersild
Henning Wellejus

Music for Wind Quintet

Radiosymfoniorkestrets Blæserkvintet

The classic wind quintet of the 1800s was ousted by the large forms of Romanticism, but saw a well deserved renaissance in the twentieth century. In Denmark it was not least Carl Nielsen's ground-breaking work that stimulated the renewed interest. On this CD Nielsen's quintet is featured alongside a number of fine works for the ensemble type. Otto Mortensen's and Jørgen Jersild's highly personal quintets both bear traces of the composers' time in France, while Henning Wellejus' entertaining work confirms the divertimento-like character of the genre.

k
Vælg foretrukket format til download af track.
Wind Quintet, op. 43 (1922)
1 I Allegro ben moderato 9:16 9,60 kr.
2 II Menuetto 5:01 9,60 kr.
3 III Praeludium - 2:07 6,40 kr.
4 IV Tema con variazioni 11:37 12,80 kr.
Quintette pour flûte, hautbois, clarinette, cor et basson (1944)
5 I Allegro ma non troppo 6:11 9,60 kr.
6 II Allegretto grazioso 4:38 6,40 kr.
7 III Lento - Allegro vivace 7:54 9,60 kr.
At spille i skoven (Music-Making In The Forest) (1947)
8 I Giocoso - Tempo agitato 5:26 9,60 kr.
9 II Andantino pasorale 5:53 9,60 kr.
10 III Vivo 3:55 6,40 kr.
Quintet for flute, oboe, clarinet, horn and bassoon (1966)
11 I Allegro affabile 3:51 6,40 kr.
12 II Allegretto grazioso 2:21 6,40 kr.
13 III Andante - Rondo: Allegro giocoso 3:35 6,40 kr.

Musik for blæserkvintet

Udviklingen af den klassiske blæserkvintet fandt sted i slutningen af 1700-tallet og kulminerede i 1810'erne og -20'erne med Anton Reichas 24 og Franz Danzis 9 blæserkvintetter. Med disse og senere George Onslows kvintetter var det lykkedes at skabe en genre, som i vidt omfang kunne modsvare strygekvartettens klanglige differentiering og varierede instrumentgrupperinger. Men i midten af 1800-tallet blev udviklingen af blæserkvintetten afbrudt, idet komponisternes stigende krav til det harmoniske udtryk og til den klanglige nuancering pludselig diskvalificerede blæserkvintetten. Ligesom det var tilfældet inden for solokoncerten, nåede interessen for kammermusik for blæsere nærmest et nulpunkt i løbet af det nittende århundrede, men i 1900-tallet har træblæserne til gengæld oplevet en veritabel renæssance. Som en reak¬tion mod senroman¬tikkens klangdyrkende stil med dens opulente orkester og generel¬le ønske om en stærk klanglig sammensmeltning mellem de enkelte instrumentgrup¬per opstod der nu et ønske om at genoplive de enkelte blæsere på deres egne vilkår, med deres egne individuelle klangkva¬liteter. Denne udvikling gik hånd i hånd med fremkomsten af neoklassicismen, som netop favoriserede det 18. århundredes genrer med deres klare instrumentfarver og gennemsigtige, polyfone sats.


Som et af de centrale værker i denne udvikling står Carl Nielsens blæserkvintet fra 1922. Nielsen komponerede størstedelen af værket i Göteborg under et ophold hos sine venner, bankdirektør Herman Mannheimer og dennes hustru Lisa. At beskæftigelsen med værket har været en fornøjelse for Carl Nielsen - han havde få måneder før afsluttet det krævende arbejde med sin 5. symfoni - fremgår af et brev dateret Gø¬te¬borg søndag den 16. april. Heri skriver han til sin hustru, billedhuggerinden Anne Marie Carl-Nielsen: Jeg har arbejdet meget stærkt paa min nye Kvintet og om et Par Dage er den minsandten helt færdig, da det morer mig meget. Det er underligt at Men¬nesker roser En for det, man ikke kan lade være at gøre og som ovenikøbet er en Fornøjelse for en selv.\ Henimod slutningen af april var kvintetten færdig, og den blev første gang spillet ved en privat opførelse på Lisa Mannheimers fødselsdag den 30. april samme år. Værket blev uropført af "Københavns Blæserkvintet" - også kaldet "Blæserkvintetten" - ved en koncert i Odd Fellow-Palæets mindre sal den 9. oktober 1922 arrangeret af Foreningen "Ny Musik", og det blev tilegnet ensemblets musikere: Paul Hagemann (fløjte), Svend Chris¬tian Felumb (obo), Aage Oxenvad (klarinet), Hans Sørensen (horn) og Knud Lassen (fagot).


Som det fremgik af det citerede brev, forløb kompositionsarbejdet nærmest som en leg for Carl Nielsen, hvilket har sat sit præg på værket, som udstråler en sjæl¬den glæde og fryd forløst gennem de fem instrumenters frie musiceren. Allerede tid¬ligt havde Carl Nielsen vist interesse for den individualitet, der findes hos træblæserne, og i sin 4. symfoni fra 1916, Det Uudslukkelige, viede han værkets anden afdeling næsten u¬delukkende til orkestrets træblæsergruppe. I symfonien finder man såvel pastoralt solospil som klangfulde homofone afsnit, og disse træk udnyttes med stor virkning i blæserkvintettens finale. Den har Carl Nielsen udformet som en variationsrække over hans egen melodi til Grundtvigs salme "Min Jesus, lad mit Hjerte faa", der første gang findes trykt i Salmer og aandelige Sange. Halvhundred nye Melodier for Hjem, Kirke og Skole, som udkom i 1919. Ikke nok med at Carl Nielsen kendte de enkelte træblæsere og deres muligheder, han kendte også de musikere, som værket var tiltænkt og blev tilegnet, og netop deres suveræne instrumentale beherskelse og personlige spillestil var medvir¬kende til at inspirere ham til denne spirituelle sats.


Carl Nielsens værk virkede som en katalysator for produktionen af danske blæserkvintetter, men af stor betydning var det desuden, at "Københavns Blæserkvintet" fik flere efterfølgere, i første omgang "Blæserkvintetten af 1932". Denne kvintets arbejde inden for den nye musik inspirerede en række komponister til at skrive blæserkvintetter. En af disse var Otto Mortensen. Han blev født i København i 1907 og voksede op i Aalborg. I 1929 afsluttede han sine studier ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som pianist og organist, og i de følgende år delte han sin tid mel¬lem musikpædagogikken og klaverspillet. Han debuterede således i 1930 som pianist og udgav i 1933 sammen med Olaf Jacobsen en klaverskole. I årene 1937-56 fungere¬de Otto Mortensen som repetitør ved Det Kongelige Teater, foruden at han fra 1942 underviste på konservatoriet i København. I 1956 bestod han magisterkonferens i mu¬sikvidenskab og var 1966-74 lektor ved Aarhus Uni¬versitets Musikvidenskabelige Institut.


Ved siden af denne omfattende praktiske og musikpædagogiske virksomhed har Otto Mortensen fra sine unge år hævdet sig som en af de betydeligste danske sangkomponister. Adskillige af hans melodier tilhører de mest elskede i det danske sangrepertoire ("Du danske sommer", "Septembers himmel", "Kringsatt av fiender" osv.), men derudover har han komponeret salme¬melodier, korsatser, kantater, scenemusik, orkesterværker samt bl.a. den her indspillede kvintet. På partituret er dens titel anført på fransk, hvilket formodentlig hænger sammen med, dels at Otto Mortensen i slutningen af 1930'erne opholdt sig i Paris, hvor han studerede hos Darius Milhaud og desuden fungerede som kapelmester, dels at værket er præget af 1930'ernes franske kammermusik med dens elegante turnering af åndrige indfald.


Otto Mortensens Blæserkvintet er slutdateret 1. august 1944, og uropførelsen fandt sted i Odd Fellow-Palæet den 4. november samme år. De optrædende var - som nævnt - Blæserkvintetten af 1932, som på dette tidspunkt bestod af Johan Bentzon (fløj¬te), Waldemar Wolsing (obo), Stig Heinesen (klarinet), Wilhelm Lanzky Otto (horn) og Kjell Roikjer (fagot). Mortensen har i sin kvintet valgt at betone det diver¬terende, legende, hvilket allerede kommer klart til udtryk i førstesatsen, hvis stoflige økonomi og klare struktur betoner det klassiske anlæg. For at opnå et klangligt sup¬ple¬ment lader Otto Mortensen oboisten skifte til engelskhorn i trediesatsen, som til en indledning rummer en mere indadvendt stemning. Men satsen leder snart over i den musikantiske finale, som afrunder værket.


Kan der spores fransk påvirkning i Otto Mortensens blæserkvintet, så gælder det i høj grad også for Jørgen Jersilds "At spille i skoven". I endnu højere grad end Mortensen kan Jersild nemlig betegnes som en gallernes lærling. Jørgen Jersild er født i København i 1913 og tog i 1940 magisterkonferens i musikvidenskab fra Københavns Universitet. På dette tidspunkt havde han dog allerede modtaget teori- og komposi&no"\

Release date: 
maj 2000
code: 
8.224151
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
730099985123

Credits

Recorded at The Radio House Studio 1 on 27 and 28 September 1999 (8-13) and on 22-23 October 1999 (1-7)

Recording producer: Claus Due
Sound engineers: Lars Christensen (1-7) and Jørn Jacobsen (8-13)
Publishers: Edition Wilhelm Hansen A/S and Edition Samfundet (Wellejus)

Cover picture: J.F. Willumsen: "Café de Provence" (1943) by countesy of J.F. Willumsens Museum.

This CD has been recorded in cooperation with Danmarks Radio