Maskarade

CD (free shipping)

 • SACD
  Super Jewel Case
  223,20 kr.

Download

 • mp3
  mp3 (320kbps)
  83,00 kr.
 • CD Quality
  FLAC 16bit 44.1kHz
  95,00 kr.
Carl Nielsen

Maskarade

Ib Hansen, Gurli Plesner, Tonny Landy, Mogens Schmidt Johansen, Gert Bastian, Edith Brodersen, Tove Hyldgaard, Ove Verner Hansen, Aage Haugland, Jørgen Klint, Christian Sørensen, John H. Frandsen

Carl Nielsens opera Maskarade har haft naturlig status som Danmarks nationalopera lige siden uropførelsen i 1906. Den enestående kombination af Ludvig Holbergs klassiske komedieplot og Nielsens farvestrålende musik har været synonymt med Det Kongelige Teater fra Nielsens tid til i dag. Dacapos nye udgivelse af Maskarade sætter traditionen ind i en moderne ramme. Med den nyeste Super Audio CD lyd relancerer vi nu den hæderkronede LP-indspilning, der blev nomineret til en amerikansk Grammy Award i 1979. Hør hvordan hver nuance i forrige generations berømte sangstemmer reflekteres på denne nye SACD, som kan afspilles både i surround sound og på almindeligt stereoanlæg.

k
Vælg foretrukket format til download af track.
Maskarade (1906), Act One:
1 Overture 4:06 6,40 kr.
2 "Aa ja, aa ja, ja, ja" (Leander, Henrik) 8:06 9,60 kr.
3 "Først kommer fæl og fus" (Henrik, Leander) 8:27 9,60 kr.
4 "Se her, Folie d'Espagne" (Henrik, Leander, Magdelone, Jeronimus) 1:50 6,40 kr.
5 "Hvad er her for Kommers?" (Jeronimus, Leander, Magdelone) 6:25 9,60 kr.
6 "Fordum var der Fred paa Gaden" (Jeronimus) 2:22 6,40 kr.
7 "Hr. Leonard, Herrens tilkommende Svoger" (Henrik, Leonard, Jeronimus, Arv) 5:35 9,60 kr.
8 "I dette Land, hvor Solskin er saa kummerligt beskaaret" (Henrik, Jeronimus, Leonard) 4:30 6,40 kr.
9 "Der staar Hr. Leonard!" (Jeronimus, Leonard, Henrik, Arv) 5:41 9,60 kr.
Maskarade (1906), Act Two:
10 Prelude 4:35 6,40 kr.
11 "Nu skrider Dagen under" (Watchman, Arv) 2:58 6,40 kr.
12 "Mellem Kande, Krus og Potte" (Arv, Watchman, Henrik) 4:56 6,40 kr.
13 "Af Sted! Af Sted!" (Students, Arv, Officers, Young Girls, Leonard, Henrik, Leander) 4:45 6,40 kr.
14 "Se, Henrik, se hvor Nat og Mørke" (Leander, Henrik) 2:31 6,40 kr.
15 "Men Herre, se som Venus steg af Havet" (Henrik, Leander, Pernille, Arv, Leonora) 8:19 9,60 kr.
16 "Luk op! Luk op!" (Jeronimus, Arv, Doorman, Mask Vendor) 2:52 6,40 kr.
17 "Porten er aaben!" (Magdelone, Leonard) 2:18 6,40 kr.
18 "Se saa! Se saa! Nu er jeg ret bered" (Jeronimus, Arv, Mask Vendor, Watchman) 4:31 6,40 kr.
Maskarade (1906), Act Three:
19 "Gaa af Vejen! Ga af Vejen!" (Chorus, Arv, Jeronimus, Leonard, Magdelone, Master of the Masquerade) 2:57 6,40 kr.
20 "Studenter! Studenter! Studenter!" (Young Girls, Students, Tutor, Flower-Boy, Henrik, Leander) 6:36 9,60 kr.
21 "Ulignelige Pige, mens disse Blomster drysse" (Leander, Leonora) 4:23 6,40 kr.
22 "Min søde Balsambøsse!" (Henrik, Pernille, Officers, Students) 2:47 6,40 kr.
23 The Dance of the Cockerels 4:43 6,40 kr.
24 "Ydmygste Tjener, Madam" (Leonard, Magdelone, Jeromimus, Leonora, Leander, Henrik, Students) 4:00 6,40 kr.
25 "Hvis ej Jer Mine lyver slemt" (Henrik, Tutor, Students, Jeronimus, Arv) 6:16 9,60 kr.
26 "Gør Plads! Gør Plads!" (Master of the Masquerade) 5:57 9,60 kr.
27 "Naar Mars og Venus har endt deres Spil" (Tutor, Chorus) 3:21 6,40 kr.
28 "Du er min Ven. Kom lad os drikke Dus!" (Jeronimus, Tutor, Students, Henrik, Leander, Leonora, Master of the Masquerade, Chorus) 5:02 9,60 kr.
29 "Tramtrara! Tramtrara! Tramtrara tra-ra!" (Corporal Mors, Chorus, Magdelone, Leonard, Leander, Leonora, Henrik, Pernille, Arv, Jeronimus, Students) 5:38 9,60 kr.
30 "Kehraus! Kehraus!" (Chorus, Henrik, All) 2:26 6,40 kr.

Maskarade

Tilblivelsen

Idéen om at skabe en opera over en af den norsk/danske dramatiker Ludvig Holbergs (1684-1754) komedier fik Carl Nielsen allerede i begyndelsen af 1890’erne. Det blev dog først efter fuldførelsen af den seriøse opera Saul og David (1898-1901), at han for alvor kom i gang med planerne om en Holberg-opera. Carl Nielsen ønskede nu at skrive noget ganske andet, og han begyndte at arbejde med Holbergs Kilderejsen, som dog snart blev skrinlagt til fordel for Maskarade. Carl Nielsen har selv berettet om, hvordan samarbejdet med librettisten – litteraturhistorikeren Vilhelm Andersen (1864-1953) – kom i stand:

“Jeg gik og var lidt i Bekneb med, hvem jeg egentlig skulde faa til at skrive den, for der skulde jo saadan et eget Humør til. Saa saa jeg Vilhelm Andersen i Studenterkomedierne paa Folketeatret. Det er Manden, tænkte jeg og gik op til ham og spurgte, om han vilde skrive mig en Operatekst. Han blev meget forbavset. Er De gal! sagde han. Men da han hørte, at det var Holberg, han skulde i Lag med, udbrød han: – Ja, det er en anden Sag. Lav mig en Scenegang. Den fik han, og allerede fjorten Dage efter havde han første Akt færdig. Det var en ren Fornøjelse for mig.”

Carl Nielsen påbegyndte udarbejdelsen af scenegangen omkring nytår 1903-04. I februar 1904 gik han og Vilhelm Andersen til karneval i Casino for at samle idéer til tredje akt, og i påsken 1904 gik Vilhelm Andersen så i gang med teksten, som blev til i løbet af blot en måned i et tæt samarbejde mellem forfatter og komponist. Carl Nielsen havde dog svært ved at læse Vilhelm Andersens håndskrift, hvorfor han fik sin gode ven og hjælper – pianisten Henrik Knudsen (1873-1946) – til at udarbejde en afskrift, som Carl Nielsen fik i hænde i begyndelsen af august. Der skulle dog gå en rum tid, før han begyndte at sætte teksten i musik. I efteråret færdiggjorde han Søvnen, og først henimod jul begyndte han så småt at tænke på Maskarade igen. At Carl Nielsen ikke straks kastede sig over kompositionen, er ganske karakteristisk for hans arbejdsform – et forhold, som han i øvrigt var sig helt bevidst, hvilket tydeligt fremgår af en selvbiografisk note skrevet i tiden omkring tilblivelsen af Maskarade:

“Jeg arbejder stødvis og uhyre intensivt. Jeg kan saaledes godt drive i flere Maaneder, ikke fordi jeg mangler musikalske Ideer, men fordi der ligesom fattes den bærende Understrøm, der, paa samme Maade som Ariadne-Traaden, leder til eet bestemt Maal.”

I sådanne perioder, hvor Carl Nielsen så at sige ladede op til selve skaberakten, havde han brug for den allerstørste opmærksomhed fra sine nærmeste omgivelser, og han kunne være meget pirrelig, indtil han kom i gang med kompositionen. Hele denne proces kan tydeligt følges i brevene til hustruen, billed-huggerinden Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945), som på denne tid opholdt sig i Athen, hvor hun kopierede skulpturer til tyske kunstmuseer. Den 14. december 1904 skrev han fortvivlet, idet han beklagede sig over ikke at have hørt fra hende i adskillige dage:

“Jeg beder Dig gjøre det af Hensyn til mig og mit Arbejde. Nu skulde jeg netop til at tage ordentlig fat paa ‘Maskaraden’ [...] Det er nu meget tankeløst af Dig – denne Ligegyldighed – ”

Juledag 1904 skrev han:

“Derimod har jeg ikke begyndt paa ‘Maskaraden’ for Alvor endnu, jeg kan ikke for Tiden og enten maa der gaa en Tid eller jeg maa opleve en Sorg eller Glæde som kan vende op og [ned] paa det man kalder Sjælen i Mennesket.”

Den 5. og 6. januar 1905 skriver han igen til hustruen:

“Jeg skammer mig ved at spise den Mad jeg ikke fortjener, men samtidig synes jeg ikke jeg skylder nogen noget Regnskab for min Dovenskab. Nu har jeg opgivet at faa ‘Maskaraden’ færdig til næste Aar og maaske opgiver jeg helt Sagen. Der er mange der gjerne vil have den Text og Idé. Enten maa jeg forhindre det ved at kjøbe Texten af Wilh: Andersen eller tage fat selv, men jeg kan ikke de første Maaneder, det kan jeg tydeligt mærke. Jeg har en gebrækkelig Lede for alt hvad der hedder Kunst, Musik, Literatur og alt det Skidt som kun gjør Folk sindssyge og hysteriske”

Endelig omkring den 1. februar 1905 indtrådte “forløsningen”. Den 6. februar skrev Carl Nielsen til hustruen:

“Sagen er at jeg nu er kommen udmærket igang med ‘Maskaraden’ ja, jeg synes aldrig jeg har arbejdet saa rask og let. Jeg har haft stærke Veer inden jeg har voxet mig ind i Emnet og Tonen – det er jo noget helt nyt for mig – og det er egentlig mærkeligt at det netop skulde volde mig saa meget stærkere Bryderi som det drejer [sig] om en let, henflydende Sag. Jeg sejlede engang i Vinteren 1889 med Dampskibet ‘A.C. Melchior’ fra Kjøbenhavn til Aarhus. Vi havde stærk Ishindring gjennem Sundet og maatte bryde os frem og mase Isen ved bestandige hidsige Tilløb for fuld Kraft. Men den Fornemmelse man saa havde ved atter at komme ud i det linde, lette aabne Vand i Kattegat var aldeles ubetalelig og det er en ganske lignende Følelse af Lethed og Triumf jeg nu har ved at ‘bade mig i den Kaskade / som hedder Ma-ska-rade’!”

Den 18. februar hed det:

“Du skulde se et Spring fra ‘Søvnen’ til ‘Maskaraden’. – Det gaar nu udmærket med den sidste. Engang imellem har jeg en Fornemmelse af at jeg slet ikke er mig selv, – Carl August Nielsen, – men kun ligesom et aabent Rør hvorigjennem der løber en Musikstrøm som milde, stærke Kræfter bevæger i en vis salig Svingning. Saa er det lykkeligt at være Musiker, kan Du tro.”

Denne optimisme bekræftedes igen i brev af 9. marts til vennen, den hollandske komponist og pianist Julius Röntgen (1855-1932):

“i lang Tid har [jeg] været i et saadant Arbejdshumør som ingensinde tidligere. Den Text som jeg har faaet til min lystige Opera, er saa morsom, sund og vittig at jeg lever i en sand Fest af Arbejde fra Morgen til Aften og det skrider saaledes frem at den første lange Akt næsten er færdig i Partitur.”

Umiddelbart efter at dette brev blev skrevet, løb Carl Nielsen ind i en række personlige problemer, som satte kompositionen i stå i hen ved halvanden måned: Siden 1889 havde han været ansat som 2. violinist ved Det Kgl. Kapel, idet han dog fra april 1904 havde fungeret som kapelmestervikar. Den 11. marts 1905 modtog han imidlertid meddelelse om, at han fra og med næste sæson skulle genoptage sit hverv som violinist. Carl Nielsen opfattede dette som en degradering og reagerede med at søge sin afsked. På samme tid havde han ægteskabelige problemer. Disse forhold i forening førte til et længere ophold i kompositionen, som på dette tidspunkt var nået til finalekvintetten i første akt. Fra midten af marts og frem til slutningen af april blev de

Release date: 
december 2004
code: 
6.220507-08
FormatID: 
SACD
CoverFormat: 
Super Jewel Case
Barcode: 
747313150762

Credits

Indspillet i Radiohusets Koncertsal 10.-21. juni 1977
Producer: Peter Willemoës
Lydtekniker: Evald Rasmussen
Editing til SACD: Preben Iwan
Grafisk design: Elevator

Denne indspilning er baseret på nodemateriale fra Edition Wilhelm Hansen

Tidligere udsendt på LP af Dansk Musik Antologi (DMA 032/4)

Denne sacd udgives i samarbejde med Danmarks Radio