Kammerkoncerter Vol. 3

CD (free shipping)

  • CD
    Jewel Case
    63,60 kr.

Køb af download på vej

Kammerkoncerter Vol. 3

Hannu Koivula, Max Artved, Mikkel Futtrup
Folklore spiller en vigtig rolle i Vagn Holmboes musik. Det samme var tilfældet med Béla Bartók og folkloristiske studier bidrog hos begge til den kompositoriske proces. Holmboe er den mest indflydelsesrige danske komponist i generationen efter Carl Nielsen og hans store produktion indeholder bl.a. 12 symfonier, kammerkoncerter og en lang serie af meget fine strygekvartetter.
Total runtime: 
62
k
Vagn Holmboe
Chamber Concerto no. 7 op. 37 (1944-45)
Duration
1 I Molto moderato - Allegro non troppo 14:36
2 II Allegretto con moto 5:22
Vagn Holmboe
Chamber Concerto no. 8 op. 38 "Sinfonia Concertante" (1945)
Duration
3 I Allegro con brio 6:55
4 II Andante con variazioni 14:13
Vagn Holmboe
Chamber Concerto no. 9 op. 39 (1945-46)
Duration
5 I Allegro molto 7:47
6 II Andante tranquillo 5:36
7 III Finale: Allegro 7:26
ET VÆRKSTED PÅ VEJEN
VAGN HOLMBOES KAMMERKONCERTER

Vagn Holmboe (1909-96) er blevet kaldt fyrtårnet i nutidig dansk musik. Og ikke kun på grund af det kompositoriske format, der kom til at omfatte 13 symfonier og 20 strygekvartetter og har placeret ham som en hovedskikkelse i det 20. århundredes musik. Nok så meget fordi denne ener i sin tid kaster lys til mange sider, og selv oplyser de mest forskellige områder.


Holmboe har fået status af noget nær indbegrebet af en særlig nordisk, eller i hvert fald nordeuropæisk musikalsk tone - tonalt forankret, diaton og/eller modal snarere end kromatisk, organisk i sin udvikling snarere end konfliktsøgende. Et musikalsk ståsted, som tillige har vundet betydelig genklang i den angel-saksiske verden.


Men med tiden, og efterhånden som et tonalt og ikke-modernistisk udgangspunkt for en komponist bliver mindre og mindre kontroversielt, kommer Holmboes tonesprog i virkeligheden til at fremstå mindre og mindre traditionelt. Ikke mindst set igen-nem det lys, det kaster både fremad og bagud i dansk musik.


Den unge Holmboes intense beskæftigelse med østeuropæisk folkemusik - han studerede i Rumænien 1933-34 - og dens udmønten i hans egen musikalske praksis kan således ses, og ikke mindst høres, som et afgørende nybrud i dansk musikalsk tradition. En slags tredie standpunkt i forhold til på den ene side de nationalistiske overleveringer fra 1800-tallet, på den anden side de centraleuropæiske symfoniske hovedstrømninger.


Med Holmboes og blandt andet hans jævnaldrende Herman D. Koppels inddragen andre kulturers musik i den danske, blev der åbnet for at en lokal tradition kunne eks- og importeres kreativt til andre lokale miljøer. Ligesom Holmboes arbejde med organisk musikalsk udvikling via hans særlige metamorfoseteknik, i sporene fra navnlig Jean Sibelius i Finland, har været med til at etablere en symfonisk stil, der afviger afgørende fra den centraleuropæiske traditions konfliktorientering.


Netop ved at lade sig inspirere fra så forskellige kilder - der igennem årene også kom til at inkludere Japan, Grønland, fuglesang samt den særlige jyske karskhed, han selv satte så højt - udviklede Holmboe et i sandhed enestående tonesprog, i betydningen suverænt uafhængigt af sine kilder. Og ved at åbne dansk - og nordisk - musik for også meget forskellige internationale inspirationer, kom han til at bidrage afgørende til at gøre sin region musikalsk selvstændig.


I Holmboes udvikling spiller de 13 kammerkon-certer fra 1939-56 en særlig rolle. Skønt hidtil relativt lidt kendte og opførte, er der tale om en af hans største værkrækker ved siden af symfonier og strygekvartet-ter. Og modsat disse om én, der er blevet til i en koncentreret indsats inden for en kortere årrække; de 10 første endda på blot syv år.
1940'erne og starten af 1950'erne er tillige den periode, hvor Holmboe for alvor træder i karakter som komponist inden for de to genrer, der frem for nogen siden er blevet hans. Kammerkoncerterne er jævnald-rende med symfonierne fra og med nr. 2 til og med nr. 8, mens den første strygekvartet kommer til i 1941 og ikke mindre end tre efterfølgende i 1949.


Ikke mindst i dette perspektiv kan kammer-kon-cer-terne, udover som værker i deres egen ret og som udslag af datidens generelle interesse for det mellem-store format, høres som en slags fortløbende værk-sted. Hvor både de enkelte soloinstrumenter og kombina-tioner af soloinstrumenters udtryksmæssige mulig-heder afprøves, ligesom bevægeligheden og gennem-sigtigheden i det lille kammerorkester selv kaster lys, både udad til de store symfoniske værker og indad til kvartetmediet.

VÆRKERNE

Kammerkoncert nr. 7 for obo og orkester, op. 37 (1944-45). Vagn Holmboes eneste koncertante værk med obo er for fuldt kammerorkester - dobbelt træ- og mes-sing-blæserbesætning, slagtøj, pauker og strygere. Værket er i to satser, hvoraf den første, med overskriften Molto moderato, dog reelt dækker over en stort anlagt, femdelt bueform - ABCBA - som modellen kendes fra den af Holmboe beundrede Bartók. I en rolig indledning for obo og strygere alene introducerer førsteviolinerne indledningsvis to gange et reflekterende tema, som derefter overtages af solooboen, over en duvende, stærkt synkoperet unisono i de øvrige strygere. Det melodiske tema udbygges i en række spørgsmål-og-svar-sekvenser, samtidig med at en gradvis fortættet stemmeføring bygger op til det efterfølgende gearskift til satsens hoveddel Allegro non troppo, eller mere end dobbelt tempo, hvor aggressive rytmiske markeringer i hele orkestret i klassisk concerto grosso-stil - og noget der hørt med 1990-øren nærmest tager sig ud som en samba-rytme - spiller ud mod stort svungne, let nervøse solo-erklæringer fra oboen. Concerto grosso-karakteren understreges også af de skarpt optegnede dynamiske skift mellem kraftigt og svagt. Hele Allegro non troppo-delen udgør en traditionel tredelt sonateform, hvor materialet henholdsvis præsenteres, udvikles og rekapituleres, og hvor der i reprisedelen er indlagt en stor kadence for solo-oboen. Afslutningsvis gentages strygernes Molto moderato-åbning, nu sammen med solo-oboen.


Anden og sidste sats, Allegretto con moto, er som i adskillige af de tidligere kammerkoncerter en perpetuum mobile-lignende sats, hvor en konstant jævn, rytmisk pulseren i ottende- og sekstendedele krydres med messingblæser-signaler, brede træblæser-akkorder og ikke mindst markante akkorder i hele orkestret, der også tjener til at markere nye afsnit - og hvor kun oboens roligt vuggende kadence umiddelbart før slutningen udgør et hvilepunkt.
Koncerten blev uropført den 19. januar 1948 i København af Det Unge Tonekunstnerselskabs Orkester, dirigeret af Lavard Friisholm og med Waldemar Wol-sing som solist.

Kammerkoncert nr. 8 for orkester, Sinfonia Con-cer-tante\, op. 38 (1945). Selv om de tre koncerter på denne cd er skrevet i umiddelbar forlængelse af hinanden, adskiller nr. 8 sig grundlæggende fra både sin forgæn-ger og sin efterfølger. Den inddrager intet soloinstrument, men er for orkester alene - samme besætning som koncert nr. 10. Samtidig indgår den i en "serie i serien", i form af tre rene orkesterkoncerter, der desuden omfatter Kammerkoncert nr. 10, op. 40, med undertitlen "Træmessingtarm", samt, uden for kammerkoncert-rækken, den langt senere "Concerto giocondo e severo", op. 132, fra 1977.


Koncert nr. 8 er i to satser, hvoraf den første, Allegro con brio, i princippet er en tredelt sonateform. Men som hos et af Holmboes forbilleder, Haydn, er forbindelsen så tæt mellem de enkelte temaer - ikke mindst i den rytmiske figur, hvor en lang, udholdt tone efterfølges af en eftersætning i kortere nodeværdier - at det snarere end en tematisk kontrast er udviklingen af grundmaterialet, der står centralt, sammen med den grundlæggende koncertante karakter, hvor det i stedet for et enkelt soloinstrument er de forskellige instrumentgrupper, der spill"\

Release date: 
august 1997
code: 
8.224086
FormatID: 
CD
CoverFormat: 
Jewel Case
Barcode: 
730099978620

Credits

Optaget i Danmarks Radio Studie 2, 6.-11. januar og 4.-6. february 1997

Producer: Peter Willemoës
Teknik: Peter Bo Nielsen
Projektleder: Tatjana Kandel
Udgiver: Edition Wilhelm Hansen A/S

Coverbillede: Richard Mortensen: "Abstrakt komposition"

Denne CD er optaget i samarbejde med Danmarks Radio