Dansk Dansk    US Dollars (change)
Dacapo Home
Dacapo - The National Music Anthology of Denmark

Niels Rosing-Schow

Works for Sinfonietta


Athelas Sinfonietta Copenhagen
Jan Latham-Koenig, conductor

Niels Rosing-Schow, composer

About:
The Modernist experience of structure and form is a basic aesthetic point for the Danish composer Niels Rosing-Schow. His works, covering a wide range of genres in both instrumental and vocal music, are characterized by clear form and concisely and economically handled material. The style is smooth and considered with carefully tuned harmonics and delicate, precisely detailed instrumentation.

Buy CD

  $14.20
Download album (MP3)   $9.80
Select download format:
learn about formats

Track listing:

Prices shown in US Dollars
1

...sous les râles du vent d'Est (1993)

16:52 Play $3.50
Meeting (1985)
Septet for Oboe, Clarinet, French Horn, Bassoon, Viola, Cello and Double Bass
2

1st Movement

5:43 Play $2.10
3

2nd Movement

9:01 Play $2.10
Double (1978)
Two movements for Flute, Clarinet, Harp, Piano and Percussion
4

Con moto, quasi lontano

6:02 Play $2.10
5

Con forza, marcatissimo

7:12 Play $2.10
 
6

Echoes of Fire (1989, rev. 95)

10:12 Play $2.80
 
7

Canon and Chorale (1984)

5:44 Play $2.10
Total playing time  61 minutes
EN VISION OM AT SKABE MENNESKELIG MUSIK
Et portræt af komponisten Niels Rosing-Schow

af Anders Beyer

"Jeg har en vision om, at min musik kan bruges til at skabe dybe menneskelige oplevel-ser. En musik som giver afkald på enhver form for forenkling og derfor tillader sig et udtryk på grænsen af det, vi kan forstå. En musik som er komponeret så oplevelse og erkendelse ikke kan skilles ad."


Sådan udtrykker Niels Rosing-Schow (f. 1954) idealforestillingen om målet med det skabende arbejde. Formuleringen fortæller noget om et af de æstetiske orienterings-punkter. Det er modernismens erfaringer om struktur og form som inspirerer, snarere end det er de mange stilarters frie spil, som tiltrækker Rosing-Schow. Med til moder-nismens erfaring hører også fordringen om indre sammenhæng og konsistens, som den blev formuleret i den strenge serialismes teori i 1950'erne. Med valget af denne æstetik frasiger komponisten samtidig muligheden for en subjektivt ekspressiv musik. For Niels Rosing-Schow drejer det sig om at skabe en musik, der nok er personlig, men som rækker ud over det subjektive og udforsker noget dybere og mere alment. Man finder ikke citater i hans musik og kun sjældent tydelige stilreferencer. I stedet kredser Rosing-Schow om symboler, om splittelser i det moderne samfund, om procestænkning, om arketypiske forestillinger:


"Arketyper spiller en rolle i mine forestillinger, når jeg skriver musik. Det musikken kan, er at insistere på vores menneskelighed. Hos mig er den hverken optimistisk eller pessimistisk. Men måske netop indadvendt: Uanset hvad vi gør eller tænker, hvordan vi indretter os i verden og indretter verden, så må vi ikke miste vores menneskelighed af syne."


Dette aspekt er mest tydeligt kommet til udtryk i Rosing-Schows vokale og sceniske værker. Hans holdninger til en mulig indretning af verden afspejles i tekstvalg og det afspejles i hans måde at komponere dramatiske forløb. Det har altid været en udfordring for Rosing-Schow at sætte musik til tekster, lige fra hans første arbejder med musik til Brecht-tekster. Men det var kammeroperaen Brand fra 1989, som satte kom-ponisten på sporet af et tonesprog, der kan føje sig til længere dramatiske forløb. I forlængelse af Brand er der kommet endnu en opera, Dommen, som blev uropført i 1996.


Operaen Brand markerede et gennembrud for Rosing-Schow, der ikke før havde komponeret scenemusik. Opsætningen af operaen og selve musikken blev så vel mod-taget, at komponisten blev opfordret til at lave et koncentrat af det dramatiske forløb. Det blev til Echoes of Fire titlen henviser til musikkens oprindelse. De 10 minutters musik i værket følger i store træk operaens udvikling. Librettoen er skrevet af den danske forfatter Sanne Bjerg. Handlingen foregår på en brandstation i en brændende by. Det er spændingerne mellem brødrene Joe og Bob og relationerne til deres mor, Elena, der skaber det dramatisk-psykologiske forløb.

 

Udforskning af klangens indre liv
Niels Rosing-Schow begyndte at komponere som 15-årig. I begyndelsen af 1970'erne var han aktiv i Gruppen for alternativ musik, der er et dansk forum for en række kompo-nister med vidt forskellige tilgange til det at komponere musik. I dette alternative forum komponerede Niels Rosing-Schow sine første værker. Han var dengang inspireret af den ny enkelhed i dansk musik, repræsenteret af komponister som Ole Buck, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Ib Nørholm og Hans Abrahamsen.


Efter studier på Musikvidenskabeligt Institut i København (fra 1972 til 1979) påbe-gyndte Rosing-Schow en uddannelse på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, først med musikhistorie og teori som fag, siden med komposition, hvor Ib Nørholm var ho-vedfagslærer.


På universitetet stiftede Niels Rosing-Schow bekendtskab med den musikalske modernisme, i musikmiljøet oplevede han hos de lidt ældre kolleger reaktionen mod den centraleuropæiske avantgarde, som kom til udtryk som en ny enkelhed i dansk kompositionsmusik. Rosing-Schows første værker blev skabt i dette spændingsfelt mellem de nye enkle former og efterkrigsavantgardens æstetik, repræsenteret af henholdsvis komponisterne og videnskabsteoretikerne i Darmstadtskolen.


Artiklens indledende formulering om inspirationen fra den musikalske modernisme skal derfor nuanceres og perspektiveres, idet Rosing-Schows erfaringsverden spænder videre han har orienteret sig bredt i det 20. århundredes musik såvel som i ældre tiders musik. Hvilket gør det umuligt entydigt at sætte hans musik i forbindelse med en be-stemt æstetisk skoledannelse. Niels Rosing-Schow er hvor banalt det end må lyde først og fremmest sig selv.


Det dobbelttydige i de musikalske udsagn og udspændingen mellem modsætninger går igen i Double fra 1987, som er kendetegnet ved en udforskning af det musikalske stof: Rosing-Schow vender og drejer former og figurer. Den neutrale titel er typisk for de tidlige værker, de mere associationsskabende værktitler kommer senere i produktionen. Double: Det dobbelte, de to sider, de to satsers vidt forskellige karakter tilføjet den gamle betydning af double i form af variation. Hos Rosing-Schow er der tale om et musikalsk stof, som ses i forskellige belysninger det er udviklingen af en kim, arbejdet med bestemte intervalkonstellationer.


For Rosing-Schow er denne proces meget konkret. Han vil som skabende kunstner have bevidstheden om, at stoffet vokser. Han ønsker at satsen skal udvikle sig et bestemt sted hen. I Double skabes forløbet af intervalstrukturerne mellem de få toner, som indleder stykket.


Hvis vi går endnu længere tilbage i produktionen finder vi et af de sjældne værker med tydelige referencer til anden musik: Kanon og Koral fra 1984. Værket bærer umi-skendeligt præg af komponistens fascination af Stravinskys musik. Helt konkret er Stravinskys Blæsersymfonier fra 1920 udgangspunkt for Rosing-Schows stykke. Men det er ikke en pastiche Rosing-Schow bruger den montageagtige teknik på en måde, så man som lytter tænker videre end Stravinsky.


Allerede i dette værk bemærker man to musikalske former eller poler (kanon og ko-ral) som sættes over for hinanden i et forløb præget af tanken om proces og interpolati-on (omtales nedenfor). Dette vel at mærke på et tidspunkt, hvor komponisten endnu ikke har været i forbindelse med den franske spektralmusik. Udviklingen i Kanon og koral skabes ved at de kanoniske forløb, der åbner værket, får mindre og mindre betyd-ning, mens koralelementet gradvis tager over.


Koralens karakter af afsked blev helt konkret for komponisten: Det var et farvel til Stravinskys kompositionspraksis. Komponisten udtrykker det således:


"Jeg tænkte, da jeg skrev stykket, at nu har Stravinskys teknik spøgt i min bevidst-hed, uden at jeg har taget stilling. Med Kanon og Koral tog jeg stilling og dermed vidste jeg, at jeg ville være færdig med denne stil."

 

Vinden som billede


Niels Rosing-Schow ønsker ikke at krænge de indre følelser ud for dermed at pege på indhold eller pr

Be the first to write a recommendation.


Please sign in or register to write a recommendation.
Recorded at Focus Recording, Copenhagen, on 23 and 28 January and 16 December 1996 and 19 January 1997

Sound producer: Claus Due
Recording engineer: Hans Nielsen
Publishers: Edition Samfundet (Echoes of Fire) and Edition Wilhelm Hansen A/S (others)

Cover picture: Poul Anker Bech: "Drømmeren" (The Dreamer) (1996)

This recording is sponsored by KODA's Collective Blank Tape Remuneration and Danish Composers' Society/KODA's Funds for Social and Cultural Purposes

Label: Dacapo

Format: CD

Catalogue Number: 8.224055

Barcode: 0730099975520

Release month: April 1997

Period: Late 20th Century

Reviews

Rosing-Schow is a composer of considerable distinction who deserves our attention … Illuminating.
(Fanfare)

Affaire à suivre...
(Répertoire)


A CC Music Store Solution