English English    Amerikanske dollars (skift)
Dacapo Forsiden
Dacapo - Danmarks Nationale Musikantologi

Niels Otto Raasted

Værker for kor a cappella


Canzone-Koret
Frans Rasmussen, dirigent

Niels Otto Raasted, komponist

Om:
Hans mærkelige Utilnærmelighed gjorde sig allerede gældende i Skoletiden; han havde faa Venner – Blandt sine jævnaldrende traf han ikke de Interesser, der optog ham – Han frygtede at blive lét ud netop paa Grund af sine Interesser for Musik, Billedkunst og Litteratur... Denne beskrivelse af Niels Otto Raasted (1888-1966) er skrevet af komponisten selv som kun 21-årig. Raasteds historie er ligeså usædvanlig som den i dag er ukendt for de fleste. Som helt ung blev han mod sin vilje sendt i lære som guldsmed, men rejste som 19-årig til Tyskland, og her blev mødet med det blomstrende musikliv så overvældende, at den unge Raasted trodsede faderens ambitioner og vendte guldsmedefaget ryggen for at hellige sig musikken. Forbindelsen til Tyskland blev på alle måder skæbnesvanger for Niels Otto Raasted. I Leipzig studerede han komposition hos Max Reger, som også var hans store inspirationskilde. Hjemvendt til Danmark blev han ansat som domorganist i Københavns Domkirke. Men Raasted holdt fast i tilknytningen til Tyskland, og det kom han til at høre for i mere end én forstand. Da dansk kirkemusik blev reformeret i 1920erne, blev Raasted automatisk sat i bås som tysksindet romantiker. Senere blev komponisten beskyldt for at have afholdt koncerter for tyske soldater under 2. verdenskrig, og måtte til sidst føre en injuriesag for at få en officiel undskyldning. Mange steder hænger rygtet om Raasteds tyske forbindelser ved komponisten endnu i dag, på trods af den formelle frikendelse. Nu er der god grund til at tro, at Niels Otto Raasteds musik står over for en renæssance i dansk korliv. Dacapo Records udgiver et af komponistens hovedværker, nemlig messen i c-mol, sammen med fire smukke og stilrene motetter over kendte koralmelodier. Specialensemblet Canzonekoret hæver røsten, og Frans Rasmussen dirigerer.

Køb CD

  $21.30
Download album (MP3)   $9.80
Vælg downloadformat:
læs om formaterne

Trackliste:

Priser vist i Amerikanske dollars
Two motets op. 12 (1915-16)
1

No. 1, Zions vægter hæver røsten

7:52 Play $2.10
2

No. 2, Herre, jeg har handlet ilde

4:49 Play $1.40
Mass for 4-6 part choir a cappella op. 32 (1921)
3

I Kyrie

5:32 Play $2.10
4

II Gloria

7:00 Play $2.10
5

III Credo

8:04 Play $2.10
6

IV Sanctus

4:21 Play $1.40
7

V Agnus Dei

5:05 Play $2.10
Two chorale motets op. 43 (1924)
8

No. 1, Til Gud jeg slår min lid

4:52 Play $1.40
9

No. 2, Nu hviler mark og enge

5:34 Play $2.10
Total spilletid  53 minutes

Andre anbefalinger

Peter Heise
Rued Langgaard
Rued Langgaard
Niels Otto Raasted 1888-1966


"Hans mærkelige Utilnærmelighed gjorde sig allerede gældende i Skoletiden; han havde faa Venner - i Grunden kun en enkelt, som Fællesinteresser senere, da Skolen var forbi, bandt ham til. - I Skolen var det ikke - som senere - en bevidst, villet Afsondrethed, men Drivkraften var dog sikkert den samme, der senere hen i Livet bevirkede, at han havde saa faa Venner: Blandt sine jævnaldrende traf han ikke de Interesser, der optog ham - til Dels ogsaa Frygten for at blive lét ud netop paa Grund af sine Interesser for Musik, Billedkunst og Litteratur - de voldsomme Lege, Sport etc. laa ikke rigtigt for ham ..."
Denne karakteristik af komponisten N.O. Raasted stammer fra ham selv. I janu-ar 1910 påbegyndte den 21-årige en selvbiografi, som ganske vist aldrig nåede frem til de kritiske begivenheder, der må have været afgørende for ham på dette tidspunkt: beslutningen om at forlade en god stilling som guldsmed og i stedet starte på en ny uddannelse som musiker. Men de få sider giver på andre punkter et indtryk af N.O. Raasteds personlighed, ikke blot som ung mand, men gennem hele hans liv og virke. Som han selv erkender, var han en enspænder med en vis distance til både sine omgivelser og sig selv - men også et menneske der reflek-terede over sit liv og sit arbejde, og som nåede toppen af sin profession ved hjælp af flid og talent.
Han blev født på Frederiksberg den 26. november 1888 og fik navnet Niels Otto Jensen. Faderen var en velhavende forretningsmand og tog i 1904 navneforandring efter slægtens hjemby Raasted. Trods en tidlig interesse for musik blev Niels Otto sat i lære som guldsmed, og det var som guldsmed, han i 1907 kom til Wiesbaden. Her mødte han et frodigt musikliv, der fik ham til at vende guldsmedefaget ryggen og hellige sig musikken. I 1912 tog han organisteksamen fra musikkonservatoriet i København, hvor Otto Malling var hans lærer, og kom i 1913 til Leipzig, hvor han fik Karl Straube og Max Reger som lærere i henholdsvis orgel og komposition samt Robert Teichmüller i klaver.
Studierne i Leipzig, der på det tidspunkt var et musikkens mekka, fik afgørende betydning for Raasted. Hos Straube erhvervede han sig en perfekt orgelteknik og et syn på orglet, der var forankret i romantikken, og Reger blev hans første store inspiration som komponist. Han arbejdede hårdt i hele studieåret og skrev en række værker, bl.a. sin 1. Symfoni, op. 7 samt de 12 orgelkoraler, op. 8, der er helt i Regers stil. Ved studiets ophør fik han en anbefaling med hjem fra Straube, hvori det bl.a. hedder:
"Som orgelspiller besidder han en sikker, alsidig teknisk kunnen, der giver ham mulighed for en pletfri udførelse af de store mestres værker fra såvel ældre som nyere tid ... Hr. Raasted bliver i sin orgelkunst væsentligt hjulpet af sin store al-menmusikalske begavelse ... da N.O. Raasted også i sin fremtidige udvikling som komponist vækker store forhåbninger, så anser jeg ham med hans fortræffelige menneskelige egenskaber som kaldet til overtagelse af et stort organistembede."
Den nære kontakt til Straube og andre tyske musikere beholdt han livet ud. Som domorganist i København formidlede Raasted talrige besøg af tyske musikere, og han koncerterede selv hyppigt i Tyskland, hvor hans værker blev meget spillede. De tyske forbindelser gav ham dog også senere uforudsete problemer. Da Tho-mas Laubs kirkemusikalske reformer i 1920'erne og 30'erne skyllede hen over landet, blev han som Reger-elev automatisk rubriceret som anti-laubianer - til trods for at han delte en del af Laubs synspunkter, om end langt fra alle. Og efter besættelsens ophør blev han beskyldt for at have afholdt koncerter for tyske soldater og måtte føre en injuriesag for at få en officiel undskyldning.
Efter Leipzigtiden fik Raasted i 1915 ansættelse i Vor Frue Kirke i Odense, hvor han med stor energi tog del i det fynske musikliv. Han indførte regelmæssige kirkekoncerter, hvilket var noget nyt og dannede forbillede mange steder i provin-sen, og han virkede som en skarp og omstridt musikkritiker. De første tre orgel-sonater, en række kammermusikværker og messen for kor a cappella blev til i disse år.
I 1924 blev han ansat ved Københavns Domkirke, hvor han forblev til sin pensio-nering i 1958. Også her satte hans handlekraftige personlighed sig spor. I 1926 indførtes traditionen med radiotransmitterede morgenandagter fra domkirken, der eksisterer endnu i dag. I 1925 stiftede han Bach-foreningen og var dens formand til foreningens ophør i 1945, hvor Bachs musik på en helt anden måde end ved stiftelsen var integreret i musiklivet. Han var en søgt orgellærer og uddannede en række af den følgende generations førende organister, og med sine administrative evner var han desuden et skattet medlem af en række bestyrelser og foreninger, ikke mindst KODA, selskabet til varetagelse af komponisternes økonomiske rettig-heder, som han var formand for 1937-64.
Dertil kom en meget aktiv virksomhed som koncertorganist. Ifølge hans efterlad-te notesbog afholdt han i sin karriere omkring 750 orgelkoncerter i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige, Island og Belgien.
I komponisten Raasteds produktion sker der et skift omkring midten af 1920'erne, hvor han i nogen grad forlader sin oprindelige, Reger-inspirerede skrivemåde og arbejder sig hen mod en mindre kompliceret, undertiden arkaise-rende stil. Sonatinen for obo og klaver, op. 44 og sonaten for violin og orgel, op. 45 er karakteristiske for dette omsving. Det kan skyldes påvirkningen fra det musikalske klima i Danmark og ikke mindst Carl Nielsen, hvis indflydelse var enorm i disse år. Nægtes kan det imidlertid ikke, at meget af hans senere produk-tion bærer spor af en vis identitetskrise og undertiden gør et lidt ‘støvet' indtryk. Han fortsatte imidlertid sin produktion med praktisk talt uformindsket styrke til 1964, to år før sin død. Den kom bl.a. til at omfatte seks orgelsonater, skrevet mellem 1917 og 48, som er blevet hans mest spillede værker, en række værker for kor a cappella samt kantater med instrumentalledsagelse, salmemelodier og sange med klaverledsagelse, en række orkesterværker, heriblandt tre symfonier og en del kammermusik, deriblandt "Variationer og fuga over et tema af Buxtehu-de" for to klaverer fra 1916, der blev skrevet til ham selv og hans første hustru. I alt nåede hans liste over opusnumre op på 116.
Raasted havde i 1915 giftet sig med Marie Amalie Juul, der var pianist og kla-verlærer. Hun døde i 1957 efter mange års sygdom, og i 1958 giftede han sig med sin første kones niece Louise Højlund. Hun var kommet i hjemmet igennem mange år, havde boet der og hjulpet til og havde også i en periode sunget i domkirkens kor. Dette andet ægteskab med den langt yngre Louise var meget lykkeligt. Som anerkendt praktiserende psykolog forstod Louise at bløde op for hans noget kantede, dominerende og egocentriske væsen.
I sit professionelle virke kom Raasted efterhånden til at stå i modsætningsfor-hold til tidens fremherskende kirkemusikalske bevægelse, den laubianske. Han var enig med Laub i dennes bestræbelser for at rense ud i de dårlige og senti-mentale salmemelodier, men mente, at Laubs krav om en ensartet gammel st

Vær den første til at skrive en anmeldelse


Log ind eller opret en brugerkonto for at skrive en anmeldelse
Indspillet i Sorgenfri Kirke 10.-11. februar og 1.-18. marts, 2001
Producer: Morten Mogensen
Teknik: Morten Mogensen
Coverbillede: Denise Burt
Grafisk design: www.elevator-design.dk

Dacapo Records og Vokalensemblet Canzone ønsker at takke Dansk Kapelmesterforening, Dansk Korforbund og Sorgenfri Kirke for støtte til gennemførelse af produktionen

Label: Dacapo

Format: CD

Katalognummer: 8.224701

Stregkode: 747313690121

Udgivelsesmåned: August 2004

Periode: Tidligt 20. århundrede

Booklet i pdf-format tilgængelig for download-kunder

Anmeldelser

Det er ganske enkelt stor og smuk musik … Canzonekoret og Frans Rasmussen løfter Raasteds musik med værdighed og fylde. (Pladeforum)

Dygtigt og velklingende (Kristeligt Dagblad)


A CC Music Store Solution